X

容呪公挫嗔 貧匯鐙 | 和匯鐙

胆忽屓軒軟盆牽秀恕鯖嚥選鯖窮徨敗函胆高室宝

胆忽望隈何巓膨傚下斤嶄忽忽嗤二匍牽秀恕鯖鹿撹窮揃嗤濤望(參和酒各:牽秀恕鯖)式凪嶄忽岬羅栽恬誌育選鯖窮徨戻軟盆墨峺陣曾社巷望膚腕敗函胆忽贋刈仂頭巷望胆高親室議岑紛恢幡才斌匍字畜。

宸頁匯巓岻坪胆忽曾寄屓軒何壇枠朔斤牽秀恕鯖仏紗獲沓。胆忽斌暦何巓匯傚下斤牽秀恕鯖糞仏鋤弁綜軸双秘竃笥砿崙糞悶兆汽鋤峭胆忽二匍鮑黎潦弁室宝才恢瞳各牽秀恕鯖膚式離郡胆忽忽社芦畠旋吩議佩葎公胆忽揮栖阻冢嶷欠(Significant risk)。

壓胆忽斌暦何糞仏鋤弁綜岻朔嶄忽斌暦何斤緩指哘各厮将廣吭欺胆忽斌暦何繍牽秀福恕鯖鹿撹窮揃嗤濤望双秘胆竃笥砿崙^糞悶賠汽 ̄。嶄圭郡斤胆刑晒忽社芦畠古廷、青喘竃笥砿崙企仏郡斤胆糞仏汽円崙加、孤膚二匍蝕婢屎械議忽縞坦叟嚥栽恬。嶄忽斌暦何窟冱繁珊燕幣嶄圭禁陥胆圭寡函企仏羨軸唯峭危列恂隈宴旋才陥序褒圭二匍蝕婢屎械議坦叟嚥栽恬略擦褒圭二匍議栽隈幡吩。

選鯖窮徨巓眉夸窟下蕗苧各繍壙唯嚥牽秀恕鯖議冩窟栽恬。緩念乎巷望奚将巷蝕倦範敗函胆高親室議DRAM仂頭犢慟紛恢幡。選鯖窮徨壓胆忽摘住侭貧偏住叟。

処彭牽秀恕鯖議宛周胆忽望隈何海毘賦帽(Jeff Sessions)巓膨壅肝繍狸遊斤彈嶄忽峺夭嶄忽屓軒離郡阻嚥安依瀧屓軒器撹議札音屶隔利大好似才敗函斌匍字畜議亅咏。^嶄忽屓軒2015定奚将巷蝕覚典音氏好似胆忽二匍堡史断短嗤佚便覚典。 ̄

牽秀恕鯖頁牽秀福窮徨佚連鹿妖、畑巒才恕臭偏屓軒壓2016定慌揖竃彿譜羨議贋刈仂頭崙夛斌頁厘忽^噴眉励 ̄鹿撹窮揃嶷寄恢嬬下蕉号皿嶄議二匍。牽秀恕鯖嚥嶄忽岬羅議選鯖窮徨器撹室宝栽恬麼勣伏恢DRAM仂頭(昧字贋函贋刈仂頭)。

肇定12埖胆忽贋刈仂頭賞遊胆高親室壓胆忽紗巒選溢隈優軟盆選鯖窮徨嚥牽秀恕鯖各選鯖窮徨宥狛胆高岬羅仇曝埀垢敗函凪岑紛恢幡淫凄贋刈仂頭議購囚室宝旺住喇牽秀恕鯖。梓孚胆高親室盆墨猟周汽頁匯兆垢殻弗祥敗函阻胆高親室階狛900謹芸室宝猟周。朕念宸匯盆墨珊壓蕪尖嶄選鯖窮徨厮将倦範敗函斌匍字畜。

徽綜胆高吭翌議頁書定1埖牽秀恕鯖才選鯖窮徨壓嶄忽牽秀軟盆胆高親室盃係凪岑紛恢幡擬崑胆高親室26嶽仂頭恢瞳書定7埖壓嶄忽壟欺匝扮鋤弁。嶄忽頁胆高親室議恷寄偏魁恒彖乏狛磯方議弁駆。

胆高親室昧朔燕幣氏戻軟貧盆範葎盆墨侭膚耽釁╂脅厮将資誼娩幡牽秀恕鯖才選鯖窮徨戻竃議盆墨頼畠音糞。^嶄忽屓軒匯壅膿距翌忽二匍壓嶄忽議幡旋繍鞭欺巷峠、揖吉議隠擦。胆高範葎牽秀福牽巒偏嶄雫繁酎隈垪緩肝恬竃議加畳嚥嶄忽屓軒侭麼嫖議屓貨音犒。 ̄

朕念壓DRAM贋刈仂頭糟囃眉佛、今薦平才胆高親室眉寄賞遊媼象阻階狛90%議偏魁芸駆胆高芸駆葎23%。嶄忽頁畠白恷寄議DRAM仂頭序笥忽DRAM仂頭勺鯉壓2017定貧嫻阻40%。書定6埖嶄忽郡蔵僅字更尼強阻斤眉寄賞遊議郡蔵僅距臥範葎眉寄賞遊膚腕序佩勺鯉蔵僅。

牽秀恕鯖屎頁錬李壓DRAM仂頭糟囃糞峭恢仂頭議融律。牽秀恕鯖議匯豚仂頭垢殻悳誘彿繁酎衛370叮圷厮壓書定9埖屎塀誘恢。梓孚緩念号皿誘恢朔埖恢嬬繍器欺6嵐頭12哂雁唱垈。

嶄忽屓軒壓2015定戻竃^嶄忽崙夛2025 ̄柴皿柴皿欺2020定糞嶄焼徭公楕40%欺2025定器欺50%。^嶄忽崙夛2025 ̄撹葎胆忽鹿嶄崙加嬉似議朕炎書定4埖才5埖議曾肝紗尢購飽脅嚥宸匯柴皿嶄議犢惻縞嚥恢瞳嗤購。


 

得蛍0

厘栖傍曾鞘