X

容呪公挫嗔 貧匯鐙 | 和匯鐙

5G欺栖宸励社胆忽仂頭巷望繍恷廳熱

象忽翌箪悶烏祇昧彭窮佚塰唔斌昇犲喊豌進雉變經涙瀝佚室宝5G利大励社胆忽磯擬悶巷望繍貫嶄鞭吩恷謹。

輝仇扮寂巓眉胆忽箪悶CNBC議广兆夏将得胎繁耳跳,針棲潮(Jim Cramer)燕幣5G犢惶聴覽写綛望撹葎繁断購廣泣。道惚工哘斌Skyworks Solutions壓窟下湿業哢旋夏烏岻朔凪紘勺匯爺坪讚幅嘯12%。

針棲潮壓麼隔CNBC撞祇准朕扮燕幣Skyworks Solutions巷望紘勺貧嫻泌緩膿匠參崑揮強凪万5G犢惶槻焼崙夛斌紘勺議鹿悶恠互宸乂仂頭崙夛斌淫凄哂蒙櫛、互宥、鴬宥Broadcom才琵痩房Xilinx

麿傍嚥Skyworks Solutions議昇尸斤返牘硲麿厚浪散乎巷望議紘同咀葎凪紘勺鯉熟詰遇拝乎巷望廨廣噐5G。徽麿匆燕幣揖劔議祇尖誘彿宀嗤尖喇浪散參貧侭戻式議励社磯擬悶巷望。

勝砿泌緩針跡潮珊頁容括Skyworks Solutions。埋隼乎巷望議哢旋燕峅音綜繁咫麌鄂味徽乎巷望範紛欺5G窟婢念尚遇繍廣吭薦廬5G。^5G議廬延 ̄繍頁芙氏窟婢議^賞寄議岸晒質 ̄遇壓宸匯嶷寄廬延嶄侭俶勣議銭俊譜姥脅繍宣音蝕Skyworks Solutions巷望戻工議仂頭。

針棲潮燕幣^佃講互腹書爺貧距阻乎巷望紘勺圓豚万圓柴乎巷望紘勺繍壓及匯湿業乾久旺援各誘彿乎巷望議欠媚惘湊嗤簾哈薦音否策篇。宸頁匯倖寄季議登僅。斤厘栖傍宸頁嗤吭吶議。 ̄

針跡潮傍繁断吏吏委哂蒙櫛心恬頁匯社倖繁窮辻匍暦巷望徽俶勣峺竃議頁宥狛謹定栖議謹圷晒適薦乎巷望嶬斷兢歌嚥欺徭強杓併、麗選利才宥儷吉糟囃。宸頁針跡潮恷除寡恵阻哂蒙櫛遍朗峇佩郊雨鴎,帽履(Bob Swan)帽履壓寡恵嶄霧欺阻哂蒙櫛議5G字氏。将狛磯定謹議逗逗儖遅哂蒙櫛叱爺念胡胡傚下販凋巷望遍朗夏暦郊、匝扮遍朗峇佩郊帽履葎巷望屎塀遍朗峇佩郊。

針跡潮盾瞥各^朕念哂蒙櫛壟囑阻恢瞳决岳容竃諒籾宸斑乎巷望恷仟議匍示式圓豚涙夘頁壯呉議。音狛喇噐誘彿宀圓柴磯擬悶佩匍紘勺邦峠軸繍乾久哂蒙櫛紘勺嶢儼患崛湿業夏烏窟下岻念議住叟邦峠。 ̄

5G室宝宣音蝕宥佚室宝賞遊互宥。互宥悳加範葎叱窄侭嗤壓2019定容竃議5G卞強譜姥脅繍廼秘互宥議5G室宝。

針跡潮燕幣^泌惚互宥議5G匍暦頁匯社鏡羨巷望椎担万繍頁乎匍暦議苧墫社。 ̄徽麿覚範互宥嚥凪恷寄人薩道惚屎壓序佩議岑紛恢幡樟計聞誼互宥紘勺除栖匯岷中匝儿薦。

鴬宥頁総匯社5G犢惶聴覽写綛望針跡潮範葎宸社仂頭崙夛斌旺掲歓癌崑薦噐5G室宝議巷望凪匍暦途寄墫岱。徽麿各鴬宥遍朗峇佩郊蛎牽剩(Hock Tan)頁匯了竃弼議遍朗峇佩郊麿匯岷壓指杭徭失巷望紘同鴬宥紘同峙誼誘彿宀隔嗤。

琵痩房頁匯社辛園殻貸辞頼屁盾畳圭宛議工哘斌万冩窟、崙夛旺弁袈律鴻刑議互雫鹿撹窮揃、罷周譜柴垢醤。乎巷望恷除窟下阻竃弼議湿業夏烏針跡潮範葎宸匯竃弼匍示壓載寄殻業貧拷孔噐乎巷望斤5G議窟薦。

針跡潮各繍仰廣兀壓窮佚塰唔斌紘同議誘彿宀音勣梨芝公窮佚匍戻工室宝議仂頭崙夛斌5G秀譜厮将欺栖宸乂仂頭崙夛斌繍貫嶄鞭吩。


 

得蛍0

厘栖傍曾鞘